BeeldSchoon Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIES

Overeenkomst: iedere rechtsbetrekking waarop deze Algemene Voorwaarden ingevolge artikel 2 van toepassing zijn.
Opdracht: verzoek van een Wederpartij aan BeeldSchoon tot webdesign of fotobewerking.
Wederpartij: degene die de overeenkomst tot webdesign of fotobewerking met Beeldschoon aangaat.
Offerte: formeel aanbod van BeeldSchoon tot het sluiten van een overeenkomst tot webdesign of fotobewerking

2. TOEPASSING

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen BeeldSchoon en een Wederpartij, die strekken tot webdesign en fotobewerking  (incl. offertes, opdrachtbevestigingen, en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten).

3. OFFERTES

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4. OPDRACHT

4.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij BeeldSchoon zich jegens de Wederpartij verbindt om webdesign of fotobewerking te ontwerpen en terug te leveren.

4.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de Wederpartij van de offerte van BeeldSchoon.

4.3 Beeldschoon heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

4.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de overeengekomen opdrachtovereenkomst komen voor rekening van de Wederpartij en worden door BeeldSchoon slechts uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten waarmee de Wederpartij schriftelijk akkoord is gegaan.

4.5 In het geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft BeeldSchoon het recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

5. BEZIT/EIGENDOM BEELDEN

De beelden die door Wederpartij op grond van de tot stand gekomen opdrachtovereenkomst ter bewerking door BeeldSchoon worden aangeleverd blijven eigendom van Wederpartij. De bewerkte beelden zijn eveneens eigendom van de Wederpartij.

6. CONTROLE EN KLACHTEN

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 werkdagen na levering van de beelden schriftelijk aan  BeeldSchoon te worden medegedeeld. BeeldSchoon heeft het recht om binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden. Komt het niet tot een goedgekeurd werk dan wordt de opdrachtovereenkomst zonder kosten voor beide partijen beëindigd.

7. FACTUUR EN BETALING

Na de goedkeuring van het geleverde webdesign of fotobewerking. Ontvangt Wederpartij van BeeldSchoon een factuur. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

8. VERGOEDING

Wederpartij betaalt de vergoeding die in de offerte(s) van BeeldSchoon is genoemd. Deze vergoeding is gebaseerd op de op de website van Beeldschoon vermelde bedragen dan wel die welke ex artikel 4.4. nader zijn overeengekomen.

9. OVERMACHT

Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is BeeldSchoon nimmer aansprakelijk indien zij niet of tijdig aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen ten gevolge van overmacht. Als zodanig worden beschouwd alle omstandigheden die een normale uitoefening van de werkzaamheden verhinderen, zoals oorlogsomstandigheden, brand en andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen in welke vorm dan ook, overheidsmaatregelen en dergelijke.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 BeeldSchoon is tegenover de Wederpartij slechts gehouden tot vergoeding van door hem geleden schade, indien hij aantoont dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van een vermijdbare grove – en derhalve verwijtbare – onzorgvuldigheid van BeeldSchoon of werknemers van BeeldSchoon dan wel van personen wier diensten BeeldSchoon gebruik maakt en voor wie BeeldSchoon aansprakelijk is.

10.2 De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat het bedrijf voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

11. faillissement/surseance

Zowel BeeldSchoon als Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in het geval van faillissement of surseance van betaling.

12. geschillen

12.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht.

12.2 Alle geschillen, daaronder begrepen hetgeen slechts een der partijen als een geschil beschouwt, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de uit hoofde van het geschil bevoegde rechter.

Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op www.beeld-schoon.nl

BeeldSchoon
Eikenlaan 30, 7611 AX Aadorp
E-mail: info@beeld-schoon.nl
Telefoon: 06 – 168 507 92
KvK-nummer: 75610639
BTW-nummer: NL 0023.08.670.B25